Regulamin projektu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

w Gimnazjum Specjalnym nr 19 w Bytomiu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.357 art.44p.1, art. 44p.2)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843)
  1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
  2. Obowiązkiem ucznia gimnazjum jest udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Udział ucznia w realizacji projektu ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami statutu Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu. Dyrektor szkoły powołuje koordynatora projektu edukacyjnego na dany rok szkolny we wrześniu. Koordynator jest odpowiedzialny za kontakt między nauczycielami – opiekunami projektu a wychowawcami klas, monitorowanie stanu realizacji projektu, organizację publicznej prezentacji projektu, przedstawienie sprawozdania zbiorczego Radzie Pedagogicznej na koniec roku szkolnego.

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego do 30 września danego roku szkolnego oraz kontaktuje się z opiekunami projektu w sprawie oceny zachowania. Rodzice mogą zaangażować się w pracę swoich dzieci oraz wspierać ich działania.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół/zespoły uczniów pod opieką nauczyciela/nauczycieli i obejmuje następujące działania wybór tematu projektu edukacyjnego określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji wykonanie zaplanowanych działań publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

Uczeń Gimnazjum Specjalnego nr 19 w Bytomiu realizuje projekt edukacyjny w klasie II gimnazjum.

Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Udział ucznia w projekcie może być wyrażony stopniem szkolnym z przedmiotu w zakresie, którego będzie realizowany projekt lub przedmiotów w przypadku projektów między przedmiotowych.

Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Uczniowski zespół projektowy liczy od 3 do 6 uczniów, mogą być to uczniowie z różnych zespołów klasowych. Nauczyciel – opiekun ma pod opieką jeden zespół uczniowski. Opiekun może wspomagać uczniów i dokonywać konsultacji wykorzystując godziny wynikające z art.42 Karty Nauczyciela.

Zadania nauczyciela opiekuna reguluje załącznik nr 2.

Termin realizacji projektu reguluje harmonogram (zał. nr 1)

Realizacja projektu jest dokonywana według wcześniej ustalonego harmonogramu podczas zajęć pozalekcyjnych. Tematyka projektu wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminu zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów wraz ze wskazaniem opiekuna/opiekunów projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna/opiekunów zadania. Tematyka projektu jest zgłaszana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum do 30 października danego roku szkolnego.

Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach zmianę lub modyfikację listy zadań projektowych realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, z ważnych przyczyn uniemożliwiających ich wykonanie. Decyzję podejmuje koordynator po konsultacji z opiekunem projektu.

Koordynator projektu w porozumieniu z RP ustala wstępny zakres tematyczny przyszłorocznego projektu do końca zajęć edukacyjnych poprzedzających nowy rok szkolny.

Wyniki projektu będą prezentowane na forum szkoły, podczas imprezy szkolnej z udziałem rodziców, w terminie ustalonym przez szkolnego koordynatora projektu.

Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać kartę projektu (zał. nr 3), arkusze samooceny ucznia (zał. nr 4), kontrakt z uczniami(zał. nr 5), arkusz oceny projektu (zał. nr 6), ewaluacja projektu (zał. nr 7)

Dokumentacja realizacji projektu przechowywana jest przez wychowawcę klasy do czasu ukończenia przez ucznia gimnazjum. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela – opiekuna projektu edukacyjnego informację o udziale ucznia w realizacji tego projektu, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany i temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego – informację o tym zwolnieniu. (zał. nr 8)

 

Załączniki do projektu edukacyjnego