O szkole

Zespół kształci dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w zakresie szkoły specjalnej stopnia podstawowego i gimnazjalnego.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W skład Zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 im. Gustawa Morcinka oraz
  • Gimnazjum Specjalne Nr 19.

Celem nadrzędnym Zespołu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie i pełnej integracji z nim poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie.