Historia szkoły

Historia Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 wiąże się z datą 1 września 1956r. W tym dniu zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydziału Oświaty w Katowicach została otwarta Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Rostka 2. Ówczesny wicekurator Katowickiego Okręgu Szkolnego Zdzisław Rawicki nadał szkole imię Gustawa Morcinka oraz wręczył symboliczny klucz pierwszemu dyrektorowi szkoły, dr Monice Zorychcie. W nowo powstałej szkole utworzono cztery oddziały klasowe (klasy I-IV). Pierwszy okres pracy szkoły przyniósł ze sobą trudności związane z awariami instalacji gazowej i elektrycznej. W rezultacie budynek został zamknięty, a zajęcia odbywały się w systemie popołudniowym w Szkole Specjalnej nr 24 przy ul. Chrobrego. Po generalnym remoncie budynku uczniowie powrócili do szkoły z początkiem stycznia 1958r. W szkole otwarte zostały nowe pracownie: krawiecka, stolarska, kuchnia wraz z jadalnią, sala gimnastyczna oraz gabinet lekarski. W roku szkolnym 1957/58 szkoła liczyła siedem oddziałów (klasy I- VII); po raz pierwszy mury szkoły opuściło siedemnastu absolwentów klasy siódmej.

nauczyciele stare

 W kolejnych latach szkoła funkcjonowała bez większych przeszkód organizacyjno – technicznych. Z końcem lat 60. poddano pod dyskusję kwestię utworzenia nowej siedziby szkoły. W roku 1970 podjęto starania i decyzję o budowie nowego budynku szkolnego. Wybór miejsca pod inwestycję padł na teren należący do parafii św. Barbary. W miejscu tym stanęła nowa szkoła.

budowa1

budowa2

Praca dydaktyczna w gmachu przy ul. Orląt Lwowskich 12b rozpoczęła się 3 września 1974r. i trwa do chwili obecnej. Nowy budynek posiada trzy kondygnacje, dziewiętnaście sal lekcyjnych. Uczniowie mogą korzystać z gabinetów: psychologa, logopedycznego, terapii pedagogicznej, lekarskiego oraz dwóch pracowni komputerowych z dostępem do internetu, pracowni gospodarstwa domowego, biblioteki i sali gimnastycznej. Wokół szkoły znajduje się obszerny teren rekreacyjno – dydaktyczny z boiskami do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz ogródek szkolny. Udogodnieniem nowej szkoły jest lokalizacja w centrum Bytomia. Jej otoczenie jest pełne zieleni. Dzieci uczą się w jasnych i dostosowanych do ich potrzeb pomieszczeniach klasowych.

Od początku istnienia szkoły edukacja była skierowana na wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przełomowym momentem były lata 60., w których zajęcia dydaktyczne zostały wzbogacone szeroką ofertą przedsięwzięć pozalekcyjnych. W tym czasie w szkole działało wiele organizacji między innymi: Szkolna Kasa Oszczędności, Liga Ochrony Przyrody, Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, Koło Budowy Stolicy, Liga Obrony Kraju, Koło Miłośników Ziemi Bytomskiej, Szkolne Koło Przeciwalkoholowe, a także liczne koła zainteresowań : matematyczne, biologiczne, czytelnicze, muzyczne, plastyczne, sportowe, recytatorskie, hafciarskie oraz kółko „sprawnych rąk”. Poza tym szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Szklanka mleka”.
Lata 70. to okres licznych sukcesów naszych uczniów osiąganych w konkursach międzyszkolnych oraz olimpiadach sportowych szkół specjalnych.
Aktualnie szkoła dba o tradycje wypracowane przez lata i dokłada wszelkich starań aby stwarzać możliwości sprzyjające rozwojowi zainteresowań, umiejętności i talentów. Obecnie szkoła proponuje uczniom dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, zajęcia rewalidacyjne z terapii pedagogicznej i terapii prowadzonej metodą integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, również z wykorzystaniem metody Tomatisa.
Ciekawą propozycją uatrakcyjniającą proces dydaktyczno-wychowawczy jest stosowana od kilku lat metoda projektu. Pozwala uczniom, w formie zabawowej poszerzać swoją wiedzę, a zarazem integrować się z całą społecznością szkolną. Tzw. Dni Projektu realizowane są kilka razy w ciągu roku i są doskonałym uzupełnieniem codziennej pracy w systemie klasowo-lekcyjnym.

akt założycielski

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, szkoła realizując najważniejszy swój cel czyli nauczanie, bardzo dba także o aspekty wychowawcze. Nauczyciele dokładają wszelkich starań aby rozbudzać u swoich podopiecznych chęć rozwijania zainteresowań i pasji.
Szkoła może się pochwalić bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, których zasadniczym zadaniem jest propagowanie idei czynnego i ciekawego spędzania wolnego czasu. Organizowane są zajęcia artystyczne, w ramach których prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczno – ruchowe oraz teatralne. Istniej też kółko muzyczno – taneczne, w skład którego wchodzą zespoły: taneczny „Twins” i wokalny „Orlęta”. Oba zespoły zajmują czołowe miejsca na międzyszkolnych konkursach na terenie województwa. Na terenie szkoły od początku jej istnienia działa drużyna harcerska, która obecnie nosi nazwę 99 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku im. Klimka Bachledy. Dla miłośników historii Europy działa szkolny klub europejski „Rubuś”.
Od kwietnia 2008r przy szkole działa Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomost”, które realizuje projekty edukacyjno –terapeutyczne wspierające wszechstronny rozwój swych podopiecznych, wspomagający ofertę edukacyjną szkoły.
Szkoła, w latach 2003 do 2006 była koordynatorem programu edukacyjnego Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius. Projekt Rozwoju Szkoły pod nazwą „Rozwijanie nowych metod pedagogicznych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, który realizowano, koncentrował się na szkole jako placówce edukacyjnej. Jego celem było udoskonalenie metod dydaktycznych w pracy z dziećmi mającymi problemy. Ponadto projekt umożliwiał zespołom nauczycielskim i kierownictwu szkoły oraz uczniom wymianę informacji i doświadczeń dotyczących wspólnie rozpoznanych potrzeb dzieci i młodzieży. Zawiązała się grupa partnerska, której przewodniczyła szkoła ze Szwecji, a pozostali partnerzy to placówki edukacyjne z Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Holandii, Danii, Finlandii i Polski.

Szkoła bierze udział w kampaniach społecznych oraz projektach edukacyjnych : program „Moje czyste miasto” , kampania społeczna „Szkoła bez przemocy”.
Warsztaty i szkolenia organizowane na terenie szkoły to: warsztaty dla młodych rodziców, warsztaty „Chciałbym! Udało się”, warsztaty dla nauczycieli pod hasłem „Usłyszeć siebie” w ramach V Bytomskich Spotkań Edukacyjno – Wychowawczych, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, udział w paradzie „Regiony Europy”.
Placówka organizuje liczne międzyszkolne konkursy tj.: wiedzy o Unii Europejskiej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „Eskulapiada”, wiedzy o ruchu drogowym „Bezpieczni na drodze”, profilaktyczny pod nazwą „Pić albo Być”, plastyczny z zakresu profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego przy współpracy II Komisariatu Policji w Bytomiu.
Uczniowie naszej szkoły, na terenie miasta jak i województwa odnoszą znaczne sukcesy w konkursach: plastycznych, muzyczno-tanecznych, sportowych, teatralnych. W 2006 roku absolwenci naszego Zespołu otrzymali nagrodę w postaci wycieczki do Brukseli w Ogólnopolskim konkursie grafiki komputerowej IV Edycji „List do Parlamentu Europejskiego”.

W chwili obecnej dyrektorem szkoły jest mgr Romualda Procek , która objęła to stanowisko po przejściu na emeryturę swojej poprzedniczki dr Moniki Zorychty, piastującej funkcję dyrektora szkoły od momentu jej powstania do roku 1991. W szkole pracuje 33 nauczycieli, w tym 14 dyplomowanych, 10 mianowanych, 7 kontraktowych i 2 stażystów. Oprócz specjalistycznego przygotowania w zakresie oligofrenopedagogiki nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do zatrudnienia w innych typach szkół i placówek oświatowych na różnych stanowiskach pedagogiczny.
Kadra pedagogiczna na przestrzeni lat była nagradzana za osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie w parce pedagogiczną. Wielu nauczycielom nadano odznaczenia państwowe i resortowe, liczni byli wyróżniani nagrodami oraz tytułami honorowymi. Pedagogów odznaczano: Medalem Komisji Edukacji Narodowej: mgr Helena Jurecka, mgr Andrzej Kiełbusiewicz, mgr Romualda Procek, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Kuratora Oświaty, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Inspektora Oświaty, Nagrodą Prezydenta Miasta, Krzyżem Zasługi ZHP, tytułem Zasłużonego Działacza PTTK, „Społecznika Roku” oraz medalem nadawanym przez najmłodszych „Człowiekowi Szlachetnemu – Dzieci”.

Osobą która była związana ze szkołą od samego początku jej powstania był ksiądz prałat Hubert Kowol. Od 1964 r. był proboszczem parafii św. Barbary oraz katechetą naszej szkoły. W 1990 r. ks. Kowol otrzymał godność Kapelana Papieskiego, czyli prałata. W 1989r ksiądz proboszcz podpisał umowę o współpracy z IOGT. Od tego czasu uczniowie naszej szkoły, należący do parafii św. Barbary, w ramach wymiany uczestniczyli w wielu formach wypoczynku letniego.
Talent pedagogiczny pozwalał księdzu prałatowi na nawiązanie wyjątkowych relacji z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W pracy pedagogicznej był znany z wielkiego serca i poświęcenia dla dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie zawsze mogli liczyć na dobre słowo i wsparcie ze strony księdza. Jego oddanie i praca zostały docenione i nagrodzone na terenie miasta. W maju 2009 roku otrzymał Bytomską Nagrodę Europejską, a 22 czerwca Rada Miasta przyzna Księdzu tytuł Honorowego Obywatela Bytomia.
Pedagogiem naszej szkoły, który zasługuje na szczególne wyróżnienie jest emerytowany nauczyciel pani Jadwiga Zając. Pani Jadwiga pracowała w szkole od początku jej istnienia. Zapisała się w pamięci byłych pracowników szkoły nieustanną chęcią niesienia pomocy nowo przyjętym nauczycielom. Była dobrą organizatorką życia społeczno – kulturowego szkoły. Osiągała znaczące wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej w naszej szkole.

Źródła :
1. Kroniki szkolne – 6 tomów.
2. Wywiady z emerytowanymi nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 .
3. Strona internetowa szkoły, dział Historii szkoły.
4. Ankieta skierowana do wszystkich nauczycieli szkoły.
5. Wywiady z obecnymi nauczycielami z długim stażem pracy.

Autorki: Ewa Galusik, Agnieszka Urban