O egzaminie

O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Zasady ogólne

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎
•    humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego
•    matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki
•    z języka obcego nowożytnego.‎

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Komisji Egzaminacyjnej:

Informacje o egzaminie gimnazjalnym – kliknij, aby otworzyć

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do ‎egzaminu gimnazjalnego w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. ‎Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora ‎Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE.‎